Board of Trustees

/Board of Trustees
Board of Trustees 2019-06-16T22:32:26+00:00
  1. Dr. Helen Joseph
  2. Anjali Kanitkar
  3. Dinesh Ahir, CA
  4. Dr Purushottam Kulkarni
  5. Johny Joseph
  6. Meenal Gandhe
  7. Vivek S Patwardhan
  8. Adv Pandey